Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Administratorem i wydawcą serwisu internetowego iGazetki.pl jest INPIO Piotr Szczęsny z siedzibą w Gdańsku przy ul. Starodworskiej 1 .

§ 1

Korzystając z serwisu iGazetki.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem.

§ 2

Serwis nie prowadzi sprzedaży i nie odpowiada za niezgodność informacji zawartych w materiałach promocyjnych sieci handlowych z rzeczywistością.

§ 3

Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny.

Rozdział 2

Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem www.iGazetki.pl

2. Administrator – podmiot prowadzący serwis iGazetki.pl

3. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.iGazetki.pl.

Rozdział 3

Prawa autorskie

§ 1

Wszelkie nazwy oraz zastrzeżone znaki towarowe należą do ich właścicieli i zostały użyte w serwisie tylko w celach informacyjnych.

§ 2

Prawa autorskie do wszelkich grafik zamieszczonych w materiałach promocyjnych udostępnianych przez sieci handlowe są wyłącznie ich własnością.

Rozdział 4

Usługi oferowane w serwisie

§ 1

Na stronach serwisu Użytkownik ma możliwość nieodpłatnego zapoznawania się z treściami w nim umieszczonymi, w postaci materiałów promocyjnych, ogłoszeń czy reklam – zamieszczonych przez Administratora oraz podmioty z nim kooperujące.

Rozdział 5

Dane osobowe

§ 1

Administrator portalu nie gromadzi danych osobowych a wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy Użytkownikiem a redakcją portalu są chronione. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

§ 2

W każdym czasie Użytkownik ma prawo żądać wglądu i usunięcia swoich danych, jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej z redakcją serwisu.

Rozdział 6

Przerwy w funkcjonowaniu serwisu

§ 1

Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu albo też z przyczyn niezależnych od Administratora.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 1

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 2

Niniejszy regulamin obowiązuje od 15.06.2019 r.

Gazetki promocyjne